درخواست پیشنهاد فنی / مالی
 نوع درخواست:   پیشنهاد فنی       پیشنهاد فنی و مالی  
  مشخصات متقاضی
نام و نام خانوادگی :  *
نام شرکت یا موسسه کارفرما:  *
 نام قطعه یا محصول مورد نیاز: *
 زمینه فعالیت شرکت یا موسسه کارفرما: *
 مشخصات عمومی درخواست
 تیراژ تولید: *
 محدوده زمانی تولید و تحویل قطعات: *
 محل و نحوه تحویل:
 سایر:
اطلاعات و الزامات فنی( لطفا در صورت وجود پیوست گردد)
 نقشه ساخت:    ندارد دارد  
پیوست:

 
 نمونه شاهد:      ندارد دارد
پیوست:

 
 استاندارد مرجع:  ندارد دارد
پیوست:

 
 سایر مدارک فنی: ندارد دارد
پیوست:

 
 ویژگی های مهم فنی و کیفی محصول مورد درخواست: 
 
 سایر توضیحات:     ارایه پیشنهاد: