صنایع حمل و نقل ریلی

  • طراحی، ساخت پروتوتایپ و تولید صندلی و تریم داخلی مترو (شرکت واگنسازي تهران)
  • طراحی، ساخت پروتوتایپ و تولید قطعات دماغه، صندلـی و تریم داخلی متـرو (شرکت واگن سازي تهران)