• مدلسازی و قالبسازی


واحد مدلسازي و قالبسازي این شرکت امکان ساخت انواع مدل و قالب قطعات مختلف صنعتی با استفاده از روش هاي مختلف اعم از ساده و پیچیده را به واسطه بکارگیري پرسنل مجرب و تجهیزات پیشرفته مهندسی نظیر تجهیزات اندازه برداري اپتیک و CMM و نیز تجهیزات ماشین کاري نظیر CNC با استفاده از انواع متریال فلزي و غیر فلزي را دارا می باشد.