طراحی کانال پیش ساخته کامپوزیتی انتقال پساب صنعتی

طراحی کانال پیش ساخته کامپوزیتی انتقال پساب صنعتی

نوع پروژه: طراحی متریال،مهندسی و ساخت نمونه

 

 

فعالیت های صورت گرفته: مشاوره، تحلیل داده های مهندسی، طراحی سازه

 

 

راهکار ارائه شده:

طراحی کاور کامپوزیتی کانال بتنی انتقال پساب صنعتی شرکت پتروشیمی مبین جهت جلوگیری از فرسایش و خوردگی ناشی از وجود مواد صنعتی از PH  دو الی سیزده

نام کارفرما: .