طراحی و ساخت وان های GRP

طراحی و ساخت وان های GRP

نام پروژه: 

طراحی و ساخت عدد وانGRP 

 

فعالیت های صورت گرفته: 

مشاوره، تحلیل داده های مهندسی، طراحی ، ساخت و نصب

 

راهکار ارائه شده:

طراحی ،تأمین مواد ، ساخت و نصب عدد وان GRP  به حجم 65 هزار لیتر به صورت پیش ساخته با قابلیت تحمل بار استاتیک و دینامیک و مقاوم به خوردگی از PH   2 الی 13 و قابل کارگذاری در حوضچه بتنی