تولیدقطعات فلزی،پلیمری و کامپوزیتی

خطوط تولید این شرکت توان ساخت انواع قطعات صنعتی با روش هاي فلزکاری  شامل خم، جوش، پرس و غیره و همچنین قطعات غیر فلزي شامل پلیمـری و کامپوزیتی را با استفاده از فن آوري و تجهیزات مرتبط دارا می باشد.