• رنگ آمیزي و مونتاژ

  این شرکت با بهره گیري از تجهیزات پیشرفته رنگ آمیزي و خطوط رنگ متعدد امکان  ارائه خدمات رنگ آمیزي قطعات فلزي و غیر فلزي را در تیراژ و ابعاد متنوع و نامحدود  دارا می باشد. ضمناً امکان مونتاژ و تکمیل کاري نهایی محصولات خود و همچنین ارائه  خدمات به سایر مشتریان خارج سازمانی نیز در این شرکت فراهم آمده است.